Pravidlá Súťaže "O2 Dobrá vec"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „O2 Dobrá vec" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora športového a spoločenského rozvoja mládeže a za týmto účelom má Usporiadateľ záujem zrealizovať v období rokov 2018/2019 celkom 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha na základných školách a 24 Roadshow Moja story, tvoja story na stredných školách po celom Slovensku. O tom, kde konkrétne budú realizované projekty „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ a „Roadshow Moja story, tvoja story“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 40 víťazných základných škôl, ktoré získajú zadarmo projekt „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ pre 1. - 4 školské ročníky základných škôl a 24 stredných škôl, kde bude zrealizovaná „Roadshow Moja story, tvoja story“ pre 1. - 4 školské ročníky stredných škôl.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 17.04.2018 do 30.06.2018.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie základná alebo stredná škola:

 • so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • pričom ako základná škola sa môže zúčastniť iba škola, ktorá je v čase trvania Súťaže zaevidovaná v Zozname škôl a školských zariadení CVTI v kategórii Základná škola alebo sa riadne zaregistruje na súťažnej stránke a Usporiadateľ Súťaže jej dodatočne povolí účasť v Súťaži;
 • pričom ako stredná škola sa môže zúčastniť iba škola, ktorá je v čase trvania Súťaže zaevidovaná v Zozname škôl a školských zariadení CVTI v kategórii Stredná škola, Gymnázium, Stredná odborná škola alebo Špeciálna stredná škola alebo sa riadne zaregistruje na súťažnej stránke a Usporiadateľ Súťaže jej dodatočne povolí účasť v Súťaži,
 • ktorá odsúhlasí splnenie nasledovných kritérií pre základné školy:
  • škola má vhodné športové priestory za účelom tréningov počas školského roka na pevne dohodnutý čas tréningu v rozsahu 60 minút – dvakrát týždenne pre žiakov 1. stupňa základnej školy;
  • škola má šatne na prezliekanie členov akadémie a jej trénera;
  • škola disponuje priestorom na bezpečné uloženie športových pomôcok poskytnutých akadémiou;
  • škola uvoľní žiakov, ktorí budú členmi akadémie, z vyučovania za účelom zúčastnenia sa športových pretekov;
 • ktorá odsúhlasí splnenie nasledovných kritérií pre stredné školy:
  • škola má vhodné priestory (telocvičňu) za účelom postavenia boxerského ringu o rozmeroch 4,5m x 4,5m s prístupom do priestorov aspoň 1 hodinu pred začiatkom vystúpenia
  • škola uvoľní žiakov, ktorí sa Roadshow zúčastnia, z vyučovania v rozsahu 3 vyučovacích hodín
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel.

4. Podmienky Súťaže:

Do hlasovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže vyplní registračný formulár pre riaditeľov, resp. zástupcov škôl na webovej stránke www.dobravec.o2.sk, ktorý mu bude prostredníctvom unikátneho linku, zaslaného automaticky e-mailom, sprístupnený, a bude telefonicky / e-mailom overený Usporiadateľom Súťaže, resp. ním poverenou osobou. Každý súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len raz.

Riaditeľ školy by mal pri záväznom prihlásení školy do Súťaže zvážiť schopnosť detí absolvovať obsah tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, s ohľadom na fyzické a psychické schopnosti detí.

Účastníci Súťaže o 40 „O2 Športových akadémií Mateja Tótha“ pre základné školy budú rozdelení do kategórií podľa krajov a taktiež podľa počtu žiakov. Kategórie základných škôl podľa počtu žiakov sú nasledovné:

 • 0-85 žiakov
 • 86-200 žiakov
 • 201-350 žiakov
 • 351 a viac žiakov

Účastníci Súťaže o 24 „Roadshow Moja story, tvoja story“ pre stredné školy budú rozdelení do kategórií podľa krajov a taktiež podľa počtu žiakov. Kategórie stredných škôl podľa počtu žiakov sú nasledovné:

 • 0-250 žiakov
 • 251 a viac žiakov

Víťazmi Súťaže o 40 „O2 Športových akadémií Mateja Tótha“ a 24 „Roadshow Moja story, tvoja story“ sa stanú základné a stredné školy, ktoré vo svojej kategórii a vo svojom kraji získajú najväčší počet hlasov. Okrem toho bude v každom kraji vyžrebovaná jedna základná a jedna stredná škola, ktorá spĺňa minimálne podmienky pre zaradenie do Žrebovania a získa Výhru.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Súťaže základných škôl o O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa nemôžu zúčastniť základné školy, ktoré sa v roku 2017 stali víťazmi aktivity Dobrý beh. Tieto školy budú zo Súťaže vylúčené v rámci telefonického overovania.

5. Hlasovanie:

Hlasovanie v Súťaži bude prebiehať na webovej stránke www.dobravec.o2.sk v dňoch od 30.04.2018 do 30.06.2018. Prostredníctvom uvedenej webovej stránky môže široká verejnosť hlasovať za víťazov Súťaže o jednotlivé výhry v jednotlivých krajov, resp. v jednotlivých kategóriách podľa počtu žiakov (viac informácií o podmienkach hlasovania v dokumente „Podmienky hlasovania v Súťaži ‘O2 Dobrá vec’“: http://www.dobravec.o2.sk/podmienky-hlasovania).

Z hlasovania vzíde celkovo 32 víťazných základných škôl, ktoré získajú „O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha“. V každom kraji získajú výhru 4 základné školy, ktoré sa stanú víťazom hlasovania svojej kategórie podľa počtu žiakov.

Z hlasovania vzíde celkovo 16 víťazných stredných škôl, ktoré získajú „Roadshow Moja story, tvoja story“. V každom kraji získajú výhru 2 stredné školy, ktoré sa stanú víťazom hlasovania svojej kategórie podľa počtu žiakov.

Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca e-mailom do 04.07.2018 a telefonicky do 09.07.2018.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Žrebovanie:

Po ukončení hlasovania a stanovenia víťazov Súťaží o jednotlivé výhry v jednotlivých krajoch a kategóriách nasleduje žrebovanie. Do žrebovania budú zaradení Účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži a vo svojej kategórii vo svojom kraji sa v hlasovaní umiestnili do 10. miesta. Zo žrebovania budú vylúčení víťazi hlasovania v jednotlivých krajoch a kategóriách a taktiež Účastníci, ktorí sa v Súťaži umiestnili na 11. a horšom mieste. V každom kraji bude vyžrebovaný 1 víťaz aktivity „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ a 1 víťaz aktivity „Roadshow Moja story, tvoja story“.

Zo žrebovania vzíde celkovo 8 víťazných základných škôl, ktoré získajú „O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha“. V každom kraji bude vyžrebovaná jedna základná škola.

Z hlasovania vzíde celkovo 8 víťazných stredných škôl, ktoré získajú „Roadshow Moja story, tvoja story“. V každom kraji bude vyžrebovaná jedna stredná škola.

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava dňa 04.07.2018.

Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom e-mailovej správy do 04.07.2018 a telefonicky do 09.07.2018.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhry:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

 • 40 x „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ pre 1. - 4 ročníky základných škôl,
 • 24 x „Roadshow Moja story, tvoja story“ pre 1. - 4 ročníky stredných škôl.

Umiestnenie školy na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní alebo jej vyžrebovanie zaväzuje spoločnosť O2 na začatie rokovaní s predstaviteľmi víťaznej školy o realizácii aktivity „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ alebo „Roadshow Moja story, tvoja story“.

Spoločnosť O2 si vyhradzuje právo nerealizovať na príslušnej škole aktivitu „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ alebo „Roadshow Moja story, tvoja story“ v prípade, pokiaľ nebudú zo strany školy poskytnuté podmienky potrebné pre realizáciu výherných aktivít.

V prípade, ak nastane situácia popísaná vyššie – nebude možné realizovať aktivitu na víťaznej škole, bude aktivita realizovaná na náhradnej základnej alebo strednej škole. Náhradná škola sa určí podľa počtu hlasov – umiestnení v hlasovaní. Určujúcim kritériom je ďalší najvyšší počet hlasov základnej alebo strednej školy, ktorá sa umiestnila na nevýhernej pozícii za víťaznou základnou alebo strednou školou, na ktorej sa aktivita nerealizovala.

Účastník, respektíve vedenie školy je povinné umožniť žiakom vo veku 6-11 rokov (1. stupeň ZŠ) sa prihlásiť do súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

V prípade výhry je účastník povinný zabezpečiť objektivitu výberu žiakov, t.j. z prihlásených detí je škola povinná vybrať deti podľa najlepšieho vedomia a svedomia riaditeľa školy prípadne po konzultácii s tímom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Účastník sa zaväzuje, že v prípade výhry nasledujúce 2 roky nebude spolupracovať na reklamných či propagačných aktivitách s iným telekomunikačným operátorom.

Pre odstránenie pochybností, týmto nie je dotknuté právo Účastníka uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verených služieb s ktorýmkoľvek poskytovateľom verejných služieb.

Účastník sa zaväzuje aktívne promovať a podporovať Súťaž počas jej priebehu umiestnením dodaných plagátov, rozdávaním letákov a pod.

Výherca súťaže sa zaväzuje umiestniť brandované formáty O2 ŠAMT.

Účastník zodpovedá za získanie potrebných súhlasov na použitie fotiek, videí z prebiehajúcich hodín na účely propagácie súťaže a projektu.

8. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailovej správy do 04.07.2018 a telefonicky do 09.07.2018.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od vyhlásenia výsledkov hlasovania a od uskutočnenia žrebovania, bude v prípade hlasovania vybraný Účastník s druhým najvyšším počtom hlasov v danom kraji a danej kategórii podľa počtu žiakov. V prípade žrebovania bude vyžrebovaný nový Výherca.

Výhry, a teda projekty pre základné alebo stredné školy, budú pre výherné školy zrealizované v termíne dohodnutom medzi Usporiadateľom a Výhercami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava v prípade hlasovania Účastník s druhým najvyšším počtom hlasov v danom kraji a danej kategórii podľa počtu žiakov. V prípade žrebovania novovyžrebovaný náhradník.

9. Výhercovia súťaže:

Športová akadémia Mateja Tótha
Výhercovia s najvyšším počtom hlasov:

 • Základná škola s MŠ, Mútne 224
 • Základná škola s MŠ, Demandice 131
 • Cirkevná základná škola s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53
 • Základná škola, Široké 141
 • Základná škola, Dr.V.C. Francisciho 803
 • Základná škola s materskou školou, Podkonice 284
 • Základná škola, Hviezdoslavova 1
 • Základná škola, Belehradská 21
 • Základná škola, Školská 492/15
 • Súkromná ZŠ, Kysucká 14
 • Základná škola s MŠ, Diviaky nad Nitricou 121
 • Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
 • Základná škola, Ulica Fándlyho 763/7A
 • Základná škola, Zemanská 2
 • Cirkevná základná škola, Ražňany 240
 • Súkromná základná škola, Tr.SNP 104
 • Základná škola s MŠ, E. P. Bárdoša 235/50
 • Cirkevná ZŠ J.Krstiteľa, Nám. SNP č. 200/22
 • Základná škola, Levická 903
 • Základná škola s MŠ, Lemešany 154
 • Základná škola, Beňovského 1
 • Súkr. základná škola, K. Mikszátha 1
 • Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
 • Základná škola, Kysak 210
 • Základná škola s materskou školou, Vasiľov 58
 • Základná škola, Veľkomoravská 12
 • Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6
 • ZŠ s MŠ Havaj, Havaj 7, 090 23 Havaj
 • Základná škola, Pusté Sady 43, 925 54
 • Základná škola, Ul. Arpáda Felcána 4
 • Základná škola s materskou školou, Dechtice 514
 • Základná škola, Školská 49

Vyžrebovaní výhercovia:

 • Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava I
 • Základná škola, Strážnická 1, Skalica 90901
 • Základná škola Mojzesovo - Černík, Mojzesovo 505
 • Základná škola, Kostolné 263
 • Základná škola, Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen 96001
 • Základná škola s MŠ, Staničná 324, Liesek 02712
 • Základná škola s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2
 • Základná škola s MŠ, Bukovce 80, Bukovce 09022

Roadshow Moja story, tvoja story
Výhercovia s najvyšším počtom hlasov:

 • Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178
 • SOŠ I. Krasku 491, I. Krasku 491
 • Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta, Komenského 1963/10
 • Stredná odborná škola, Jesenského 903
 • Gymnázium A.H.Š., Školská 21
 • Gymnázium Tvrdošín, Školská 837
 • Súkr. SOŠ VIA HUMANA, Mallého 2
 • Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120
 • Str. priemyselná škola, Komenského 5
 • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4
 • SOŠ poľn. a služ., Na lúkach 18
 • Obchodná akadémia, Račianska 107
 • Gymnázium F.V.Sasinka, Námestie slobody 3
 • SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40
 • Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13
 • Spoj.šk.sv.J.Bosca, Trenčianska 66/28

Vyžrebovaní výhercovia:

 • SOŠ masmed.a inf. št., Kadnárova 7, Bratislava-Rača 83414
 • SOŠ Jozefa Čabelku Holíč, Bernolákova 383/10, Holíč 908 51 
 • Gymnázium, Párovská 1, Nitra 95050 
 • Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica 01744
 • Gymnázium A.K., Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica 96917 
 • Spojená škola Hlavná 2, Žilina - Bytčica, Hlavná 2 
 • Súkromné gymnázium Futurum, Grešákova 1, 040 01 Košice 
 • Súkr. SOŠ pedagogická E, Lesná 909/28, Humenné 06601 

10. Ochrana osobných údajov:

V zmysle zákona Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Účastníci Súťaže súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári pre účely Súťaže Dobrá vec organizovanej spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o..
Účastníci Súťaže sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú, patria do Osobitej kategórie osobných údajov.
Účastníci zároveň vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely zaradenia do projektu Dobrá vec.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.dobravec.o2.sk.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 17.04.2018.

O2 Slovakia, s.r.o.